Журнал учета поступивших грузов

Категория: Поставка
-------------¬
 Код по ОКУД ¦ 0903058  ¦
 L-------------
__________________________
предприятие (организация)
__________________________
 подразделение

Журнал учета поступивших грузов

за ___________ 19 г.

--------T-----T-----T-----T----T----T----T-----------T-----------T------¬
¦Дата  ¦NN  ¦NN  ¦Стан-¦Гру-¦Наи-¦Род ¦Значится по¦Фактически ¦Кроме ¦
+---T---+ваго-¦тран-¦ция (¦зо- ¦ме- ¦упа-¦документам ¦принято  ¦того ¦
¦пр-¦от-¦нов ¦спор-¦прис-¦отп-¦но- ¦ков-+-----T-----+-----T-----+земля ¦
¦иб-¦гр-¦барж ¦тных ¦тань)¦ра- ¦ва- ¦ки ¦коли-¦вес ¦коли-¦вес +-T----+
¦ыт-¦уз-¦   ¦нак- ¦отп- ¦ви- ¦ние ¦  ¦чест-¦брут-¦чест-¦брут-¦%¦вес,¦
¦ия ¦ки ¦   ¦лад- ¦рав- ¦тель¦гру-¦  ¦во  ¦то  ¦во  ¦то  ¦ ¦кг ¦
¦  ¦  ¦   ¦ных ¦ления¦  ¦за ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ ¦  ¦
L---+---+-----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-+-----
-------T---------------------------T-----T-----T-----T----------T-------¬
¦Сумма ¦Время           ¦Место¦NN  ¦NN  ¦Отметка о ¦Подпись¦
¦допла-+----T-----T-----T----------+разг-¦коме-¦при- ¦переадре- ¦лица, ¦
¦ты на ¦по- ¦разг-¦убор-¦простоя  ¦рузки¦рчес-¦емных¦совке ва- ¦приняв-¦
¦стан- ¦дачи¦рузки¦ки  +----T-----+   ¦ких ¦актов¦гонов   ¦шего  ¦
¦ции  ¦ва- ¦ваго-¦ваго-¦по ¦сверх¦   ¦актов¦   ¦(барж)  ¦товар ¦
¦назна-¦гона¦на ( ¦на  ¦нор-¦нормы¦   ¦   ¦   ¦     ¦    ¦
¦чения ¦(ба-¦баржи¦баржи¦ме ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦    ¦
¦   ¦ржи)¦)  ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦    ¦
L------+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+--------


Интересное